Corvina Negra (Pogonias Cromus)- Frozen

I need a price quote per pound for whole corvina negra (Pogonias Cromus -Frozen) 20 foot container to the port of Atlanta, GA.